Home

Sakalavavever

  Ploceus sakalava
Sakalava weaver
Foto Kristin Vigander Berenty Madagascar nov 2017 Hunn Foto Kristin Vigander Anako village Madagascar nov 2017 Hann Foto Kristin Vigander Anako village Madagascar nov 2017 Hann
  Endemisk for Madagaskar
Familie Passeridae - Spurver
 
 
Foto Kristin Vigander Toliara Madagascar okt 2017 Hunn Foto Kristin Vigander Anako village Madagascar nov 2017 Hann